Concello de Sanxenxo - Planificación y gestión urbanística
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Áreas

El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del Concello de Sanxenxo se aprobó de forma definitiva el 27 de febrero de 2003 [DOGA 19-03-2003, BOP 20-03-2003]. Éste ha sido objeto de las siguientes modificaciones puntuales:

  • Modificación Puntual do PXOM Nº 1, no ámbito da Ordenanza 10, Espazos Libres de Uso e Dominio Público.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 2, respecto da adaptación da normativa ás modificacións lexislativas estatais e autonómicas.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 3, no equipamento E-36E Servizos Municipais.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 4, relativa ao equipamento deportivo E-36-DEP, de titularidade privada, e á incorporación ao inventario de equipamentos públicos de cinco parcelas de titularidade municipal.
  • Modificación Puntual do PXOM Nº 5, pola que se recoñece a condición de solo urbano consolidado do ámbito incluído no polígono PEI-18 de solo urbano non consolidado do PXOM, en execución da Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 14.6.2007, ratificada e ampliada pola Sentenza do Tribunal Supremo de 20.10.2011 (recurso 5819/2007).

Para consultar dicha documentación se puede entrar en la Página Web de la Xunta de Galicia o dirigirse al servicio de urbanismo del Concello donde se facilitará toda la información.