Concello de Sanxenxo - COVID-19
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Novas

COVID-19 

  

 

Medidas de prevención aplicables na Comunidade Autónoma de Galicia

 

ORDE do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos e se prorrogan diversas ordes como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioC3K1-151221-1_gl.pdf

ORDE do 23 de marzo de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220325/2925/AnuncioC3K1-240322-4_gl.pdf

Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

https://boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-A-2022-6449.pdf

ORDE do 20 de abril de 2022 pola que se prorrogan a Orde do 16 de novembro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire aos centros hospitalarios, e a Orde do 14 de decembro de 2021 pola que se establecen medidas preventivas de seguridade sanitaria consistentes na exhibición de documentación que acredite o cumprimento de determinados requisitos para o acceso a certos establecementos, no que se refire aos centros sociosanitarios residenciais de maiores e de persoas con discapacidade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220422/2944/AnuncioC3K1-200422-1_gl.pdf 

As medidas previstas terán efecto desde as 00.00 horas do día 23 de abril de 2022


USO DA MÁSCARA

  • Nos medios de transporte aéreo, en autobús e por ferrocarril así como nos transportes públicos.
  • Nos espazos cerrados de buques e embarcacións, nos que non sexa posible manter a distancia de seguridade de 1,5 metros, agás nos camarotes, cando sexan compartidos por núcleos de persoas conviventes.​


EXCEPCIÓNS:

  • Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

 

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICI

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/directrices-uso-mascaras

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/directrices-uso-mascaras-ambito-educativo

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NOS CENTROS SOCIOSANITARIOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

https://coronavirus.sergas.es/Contidos/directrices-uso-mascaras-centros-sociosanitarios

 
CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS
 
Medidas específicas:
 
As visitas e acompañantes dos pacientes hospitalizados poderán acceder aos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, sempre que as persoas maiores de 12 anos dispoñan dun certificado emitido polo servizo público de saúde ou, no caso do ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite a concorrencia de calquera das seguintes circunstancias: 
    • Pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización, de conformidade co Regulamento (CE) 726/2004.
    • Proba diagnóstica PCR negativa nas últimas 72 horas anteriores ou 48 horas no caso de tests de antíxenos
    • Recuperación dunha infección diagnosticada nos últimos 6 meses.(caso confirmado de COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR.
 
Esta medida será aplicable tamén para visitas e acompañantes en hoteis de pacientes e hospitais de día  oncolóxico ou de diálise, tanto públicos como privados.
A medida non será aplicable para o acceso das persoas acompañantes dos pacientes no ámbito das consultas hospitalarias, nin para os acompañantes dos pacientes que acu­dan ao servizo de urxencias hospitalarias. 
 
CENTROS SOCIOSANITARIOS RESIDENCIAIS DE MAIORES E DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Medidas específicas:
 
As visitas e acompañantes das persoas residentes poderán acceder a estes centros tanto públicos como privados, sempre que as persoas maiores de 12 anos dispoñan dun certificado emitido polo servizo público de saúde ou, no caso do ordinal 2º, por un laboratorio oficial autorizado, que acredite a concorrencia de calquera das seguintes circunstancias: 
    • Pauta completa dunha vacina contra a COVID-19 para a cal se concedeu unha autorización de comercialización, de conformidade co Regulamento (CE) 726/2004.
    • Proba diagnóstica PCR negativa nas últimas 72 horas anteriores ou 48 horas no caso de tests de antíxenos.
    • Recuperación dunha infección diagnosticada nos últimos 6 meses.(caso confirmado da COVID-19 hai 11 días ou máis mediante unha proba PCR.

 

 

*Fonte: SERGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault